Die Tien Gebooie - Eksodus 20:3 tot 17

 

Mat 5:18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

 

 

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

 

 

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. [ 1ste gebod ]

Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.[ 2de gebod ]

Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. [ 3de gebod ]

Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie -- jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig. [ 4de gebod ]

Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee. [ 5de gebod ]

Jy mag nie doodslaan nie. [ 6de gebod ]

Jy mag nie egbreek nie. [ 7de gebod ]

Jy mag nie steel nie. [ 8ste gebod ]

Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. [ 9de gebod ]

Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.[ 10de gebod ]

  

Wat sê die Skrif regtig oor die Tien Gebooie ? Die inligting hieronder kan van groot waarde wees:

http://worldtocome.org/were-the-10-commandments-done-away-part-1

http://worldtocome.org/were-the-10-commandments-done-away-part-2

 

Kommentaar Aangedryf Deur CComment