Outoriteit om te heers oor die Vrou (huis):

Ons Hemelse Vader het die opdrag baie direk en baie duidelik gegee, dat die man die hoof is van die vrou.

1Ko 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Gén 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

Bogenoemde volgorde is soos die skakels van ‘n ketting, en ‘n ketting is net so sterk as sy swakste skakel. Deur die verloop van tyd is die skakel verswak, inderwaarheid verbreek, deur die leuen van die wêreld, die leuen wat voorspoed, rykdom, menseregte, gelykheid ens verkondig. Die gevolg van die leuen is lynreg verantwoordelik dat die opdrag van ons Vader nie meer uitgevoer word nie. Dit is kommerwekkend dat Vader se opdrag so verontagsaam word en dat die nie-nakoming van Sy opdrag so aanvaarbaar geraak het vir die hedendaagse mens. Daar is versagtende omstandighede, wat veroorsaak dat die man nie meer die alleen broodwinner is nie, en dit is ook al algemeen dat heelwat vroue meer aan inkomste verdien as die man. Dit beteken egter nie dat ons Hemelse Vader se opdrag verontagsaam of geignoreer kan word nie. Die opdrag is duidelik, die man is hoof van die huis, en so moet dit wees. Hierdie swak skakel in DIE KETTING moet herstel word!

Die rede hoekom ek hierdie aanraak, het niks uit te maak met manlike chauvinisme nie, maar slegs omrede die ongehoorsaamheid waaraan meeste hulself deesdae aan skuldig maak, onaanvaarbaar is in terme van Die Skrif, en ek glo uit my hart dat dit redelik maklik reggestel kan word, en druk dit op my hart om my deel te doen, om gehoorsaamheid te probeer bewerkstellig.

Die opdrag is eenvoudig, die man is hoof van die vrou (huis). Die vraag is wat moet die man doen om die outoriteit te regverdig. Logika maak dit duidelik dat die man die outoriteit aan hom verleen, moet verdien en uitleef. Wat behels die outoriteit dus, het ek heelwat oor gewonder, en moet ek sonder verwyt, dit stel dat ek daarvoor waardering sou gehad het indien daar iets soos ‘n vak opskool was, of meer uitgebreid deur opvoeders, of wie ookal, meer klem kon gelê kon word, op die outoriteit en die verantwoordelikheid van die man.

Die Skrif is egter so omvattend, selfverduidelikend en die enigste ware maatstaf wat vertrou kan word, dat ek dit slegs nodig ag, om uit die Skrif,  ‘n samevattende lys van lewensreëls, soos deur ons Vader bepaal bymekaar te voeg, en my verwagting is, deur die reëls na te kom, die man die outoriteit sal verwerf wat hom instaat sal stel om hoof van die vrou te kan wees. Die enigste vereiste aan die man is, om die reëls self na te kom, uit te leef, te respekteer en uit te voer. Deur die reëls te leef, sal die man soveel respek afdwing by sy vrou, dat daar geen ruimte sal wees vir enige ongehoorsaamheid, ten opsigte van die opdrag van ons Vader nie.

Hierdie kan as ‘n soort van handleiding dien, van hoe ‘n man kan kwalifiseer om as hoof van die huis gereken te word. Daar is heelwat wat bygevoeg kan word, en dit staan enigeen vry om nog punte by te voeg.

Handleiding – Reëls vir die man om na te kom, wat hom sal laat kwalifiseer as hoof van die Vrou:

Spr 1:7 Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.

Spr 1:10 My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;

Spr 1:33 maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil.

Spr 2:1 My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar,

Spr 2:2 sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand;

Spr 2:3 ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,

Spr 2:4 as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte,

Spr 2:5 dan sal jy die vrees van die HERE verstaan en die kennis van God vind

Spr 2:6 (want die HERE gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand,

Spr 3:1  My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar;

Spr 3:2  want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.

Spr 3:3  Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart,

Spr 3:4  dan sal jy genade vind en ‘n goeie insig in die oë van God en die mense.

Spr 3:5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.

Spr 3:6  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Spr 3:7  Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Spr 3:8  dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.

Spr 3:9  Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Spr 3:10  dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

Spr 3:11  My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie,

Spr 3:12  want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het.

Spr 3:13  Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;

Spr 3:14  want die verkryging daarvan is beter as dié van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud;

Spr 3:27  Hou ‘n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie.

Spr 3:28  Sê nie vir jou naaste nie: Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee—terwyl jy dit het.

Spr 3:29  Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie.

Spr 3:30  Twis nie sonder oorsaak met ‘n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie.

Spr 3:31  Wees nie afgunstig op ‘n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.

Spr 3:32  Want die verkeerde is vir die HERE ‘n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes.

Spr 3:33  Die vloek van die HERE is in die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van die regverdiges.

Spr 3:35  Die wyse sal eer beërwe, maar die dwase behaal skande.

Spr 4:5  Verkry wysheid, verkry insig; vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie:

Spr 4:6  verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief, dan sal dit jou bewaak.

Spr 4:7  Die beginsel van die wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit.

Spr 4:8  Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog; dit sal jou eer as jy dit omhels.

Spr 4:9  Dit sal ‘n lieflike krans gee vir jou hoof, dit sal jou ‘n sierlike kroon verskaf.

Spr 4:10  Hoor, my seun, en neem my woorde aan; dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word.

Spr 4:11  In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree;

Spr 4:12  as jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie.

Spr 4:13  Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie; bewaar dit, want dit is jou lewe.

Spr 4:14  Kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie.

Spr 4:15  Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby;

Spr 4:16  want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie; en hulle slaap is weg as hulle nie tot ‘n val bring nie.

Spr 4:17  Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid.

Spr 4:18  Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe,

Spr 4:24  Verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe.

Spr 4:25 Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou.

Spr 4:26  Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees,

Spr 4:27  wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.

Spr 5:1  My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig,

Spr 5:2  dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar;

Spr 5:3  want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop, en haar verhemelte is gladder as olie,

Spr 5:4  maar op die end is sy bitter soos wilde-als, soos ‘n swaard aan weerskante skerp.

Spr 5:5  Haar voete daal na die dood toe af, haar treë streef na die doderyk toe.

Spr 5:6  Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie, wankel haar gange sonder dat sy dit weet.

Spr 5:7  Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie.

Spr 5:8  Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie,

Spr 5:9  sodat jy nie jou bloei aan ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie;

Spr 5:10  sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van ‘n uitlander kom nie

Spr 5:18  Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug—

Spr 5:19  die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.

Spr 5:20  Maar waarom sou jy, my seun, by ‘n vreemde bedwelmd raak en die boesem van ‘n ontugtige omhels?

Spr 6:6  Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!

Spr 6:7  Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie,

Spr 6:8  maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd.

Spr 6:9  Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap?

Spr 6:10  Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande-vou om uit te rus!

Spr 6:11  So kom dan jou armoede soos ‘n rondloper en jou gebrek soos ‘n gewapende man.

Spr 6:12  ‘n Deugniet, ‘n kwaaddoener is hy wat met ‘n valse mond rondloop,

Spr 6:13  wat met sy oë knip, met sy voete beduie, met sy vingers tekens gee;

Spr 6:14  in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai.

Spr 6:15  Daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsiens sal hy verbreek word sonder dat daar genesing voor is.

Spr 6:16  Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:

Spr 6:17  trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,

Spr 6:18  ‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,

Spr 6:19  een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.

Spr 6:20  Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;

Spr 6:21  bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;

Spr 6:22  mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.

Spr 6:23  Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,

Spr 6:24  om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.

Spr 6:25  Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;

Spr 6:26  want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Spr 6:27  Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand?

Spr 6:32  Hy wat owerspel pleeg, is sonder verstand; hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets;

Spr 6:33  slae en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie;

Spr 6:34  want jaloersheid is ‘n toorngloed in ‘n man, en op die dag van wraak verskoon hy nie;

Spr 6:35  hy neem glad geen losprys in aanmerking nie, en hy willig nie in nie al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot.

Spr 11:2  Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid.

Spr 11:9  Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered.

Spr 11:12  Die verstandelose verag sy naaste, maar ‘n verstandige man bly stil.

Spr 11:17  ‘n Man wat ‘n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar ‘n wreedaard pynig sy eie vlees.

Spr 11:18  Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, ‘n betroubare loon.

Spr 11:19  Ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood.

Spr 11:28  Wie op sy rykdom vertrou, dié sal val; maar die regverdiges sal soos blare uitspruit.

Spr 11:29  Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en ‘n dwaas word ‘n slaaf van hom wat wys van hart is.

Spr 11:30  Die vrug van die regverdige is ‘n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys.

Spr 11:31  As die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar!

Spr 12:1  Een wat die tug liefhet, het kennis lief; maar wie die teregwysing haat, is dom.

Spr 12:2  Die goeie verkry ‘n welbehae van die HERE, maar Hy veroordeel ‘n slinkse man.

Spr 12:15  Die weg van ‘n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad.

Spr 12:16  Die dwaas laat sy drif op die daad bekend word, maar die skrandere verberg skande.

Spr 12:17  Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is; maar ‘n valse getuie bedrog.

Spr 13:7  Daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie; een wat hom arm hou, en hy het baie goed.

Spr 14:16  Die wyse vrees en wyk af van die kwaad, maar die dwaas bruis op en is vol selfvertroue.

Spr 14:17  Wie kortgebonde is, begaan sotheid; en ‘n slinkse man word gehaat.

Spr 14:30  ‘n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog ‘n verrotting vir die gebeente.

Spr 15:1  ‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar ‘n krenkende woord laat die toorn opkom.

Spr 15:2  Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwase laat sotheid uitborrel.

Spr 16:5  Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE ‘n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie.

Spr 16:18  Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.

Spr 16:19  Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards.

Spr 16:20  Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig.

Spr 17:1  Beter is ‘n stuk droë brood en rus daarby as ‘n huis vol offermaaltye met getwis.

Spr 17:14  Die begin van ‘n onenigheid is soos water wat jy laat deurbreek; daarom, laat die twis vaar voordat dit losbreek.

Spr 17:23  Die goddelose neem ‘n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig.

Spr 17:27  Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ‘n man van verstand.

Spr 18:21  Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Spr 18:24  ‘n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer.

Spr 19:22  Die kostelike besit van ‘n mens is sy weldadigheid; en liewer ‘n arme as ‘n leuenagtige man.

Spr 20:1  Die wyn is ‘n spotter, en sterk drank ‘n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.

Spr 20:14  Sleg, sleg! sê die koper; maar as hy wegloop, beroem hy hom.

Spr 21:6  Die verwerwing van skatte deur ‘n valse tong is ‘n verwaaide asem—dodelike valstrikke.

Spr 21:17  Wie van vrolikheid hou, is ‘n man van gebrek; hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie.

Spr 22:7  Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van die man wat uitleen.

Spr 22:8  Wie onreg saai, sal onheil maai; en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn.

Spr 22:9  Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee.

Spr 22:10  Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg; en die stryery en die geskimp hou op.

Spr 22:11  Hy wat reinheid van hart liefhet, wie se lippe aangenaam is—die koning is sy vriend.

Spr 25:17  Sit jou voet selde in jou naaste se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie.

Spr 25:21  As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet; en as hy dors het, gee hom water om te drink.

Spr 26:11  Soos ‘n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is ‘n dwaas wat sy sotheid weer ophaal.

Spr 26:12  Het jy ‘n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir ‘n dwaas as vir hom.

Spr 26:24  Die hater veins met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog.

Spr 26:25  As hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie; want sewe gruwels is in sy hart.

Spr 26:26  Al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar.

Spr 26:27  Wie ‘n kuil grawe, sal daarin val; en hy wat ‘n klip rol, dit sal na hom terugkom.

Spr 26:28  ‘n Valse tong haat die wat hy verbrysel het, en ‘n gladde mond bewerk ondergang.

Spr 27:1  Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie.

Spr 27:2  Laat ‘n ander jou prys en nie jou eie mond nie; ‘n vreemde, en nie jou eie lippe nie.

Spr 27:4  Woede is wreed, en toorn kook oor; maar wie kan voor jaloersheid standhou?

Spr 27:5  Openlike teregwysing is beter as verborge liefde.

Spr 28:5  Slegte mense verstaan die reg nie, maar die wat die HERE soek, verstaan alles.

Spr 28:6  Die arme wat in sy regskapenheid wandel, is beter as die verkeerde wat twee paaie wil loop en daarby ryk is.

Spr 28:13  Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.

Spr 28:14  Gelukkig is die mens wat gedurigdeur vrees; maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val.

Spr 28:23  Hy wat ‘n mens teregwys, sal agterna meer guns vind as hy wat vlei.

Spr 29:9  Het ‘n wyse man met ‘n sot ‘n regsaak, dan gaan die sot te kere en lag, sonder bedaring.

Spr 30:15  Die bloedsuier het twee dogters: Gee, gee! Drie is dit wat nie versadig word nie; vier sê nooit: Genoeg nie! —

Spr 31:6  Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan, en wyn aan die wat bitter bedroef is.

Spr 31:7  Laat hy drink en sy armoede vergeet en aan sy moeite nie meer dink nie.

Prd 5:2  (5:1) Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou ‘n woord uitbring voor die aangesig van God nie; want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees.

Prd 5:4  (5:3) As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe.

Prd 5:5  (5:4) Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie.

Prd 5:10  (5:9) Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie, en wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie; ook dit is dan tevergeefs.

Mat 5:3  Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Mat 5:4  Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.

Mat 5:5  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Mat 5:6  Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Mat 5:7  Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

Mat 5:8  Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Mat 5:9  Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

Mat 5:10  Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Mat 5:11  Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Mat 5:41  En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.

Mat 5:42  Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.

Mat 5:43  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.

Mat 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

Mat 5:45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

Mat 6:3  Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie,

Mat 6:4  sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Mat 6:5  En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.

Mat 6:6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Mat 6:7  En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.

Mat 6:9  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

Mat 6:10  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

Mat 6:11  gee ons vandag ons daaglikse brood;

Mat 6:12  en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Mat 6:13  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Mat 6:14  Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

Mat 6:19  Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie;

Mat 6:20  maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie;

Mat 6:21  want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.

Mat 6:24  Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!

Mat 6:25  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe—wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Mat 6:34  Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Mat 7:1  Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.

Mat 7:3  En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?

Mat 7:4  Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk!

Mat 7:5  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.

Mat 7:6  Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

Mat 7:7  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Mat 7:8  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Mat 7:9  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;

Mat 7:10  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?

Mat 7:11  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Mat 7:12  Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete.

Mat 7:13  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.

Mat 7:14  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Mat 7:15  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

Mat 7:16  Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!

Mat 7:17  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.

Mat 7:18  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.

Mat 7:19  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Mat 7:20  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.

Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?

Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Mat 7:24  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.

Mat 7:25  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

Mat 7:26  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.

Mat 15:11  Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie; maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein.

Mat 15:17  Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie?

Mat 15:18  Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.

Mat 15:19  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.

Mat 15:20  Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Mat 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

Mat 18:4  Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.

Mat 18:5  En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My;

Mat 18:6  maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Mat 18:21  Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe?

Mat 18:22  Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.

Mat 19:3  Toe kom die Fariseërs na Hom om Hom te versoek, en sê vir Hom: Is dit ‘n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei?

Mat 19:4  En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,

Mat 19:5  en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;

Mat 19:6  sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

Mat 19:7  Hulle sê vir Hom: Waarom het Moses dan beveel om ‘n skeibrief te gee en van haar te skei?

Mat 19:8  Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.

Mat 19:16  En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?

Mat 19:17  En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.

Die Vrou

Spr 31:10  Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.

Spr 31:11  Bet. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie.

Spr 31:12  Gimel. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.

Spr 31:13  Dalet. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.

Spr 31:14  He. Sy is soos die skepe van ‘n handelaar—van ver af bring sy haar brood in.

Spr 31:15  Wau. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.

Spr 31:16  Sajin. Sy dink na oor ‘n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy ‘n wingerd.

Spr 31:17  Get. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig.

Spr 31:18  Tet. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie.

Spr 31:19  Jod. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.

Spr 31:20  Kaf. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige.

Spr 31:21  Lamed. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof.

Spr 31:22  Mem. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper.

Spr 31:23  Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit.

Spr 31:24  Samek. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars.

Spr 31:25  Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.

Spr 31:26  Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.

Spr 31:27  Sade. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie.

Spr 31:28  Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:

Spr 31:29  Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.

Spr 31:30  Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Spr 31:31  Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poorte.

Kommentaar Aangedryf Deur CComment